دکتر ایرج وثوق روانپزشک – بزرگترین و کاملترین کلینیک در شرق کشور و مشهد و مرکز درمان با نوروفیدبک rTMS-TMS-TDCS-QEEG-EEG-Loreta-Neurofeedback-biofeedback درمان با rtms-tms در مشهد